สมัครสมาชิกขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรุณาเลือกประเภทการสมัครสมาชิกของท่าน
เพื่อขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐ
ตามระเบียบข้อ 25 ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่นของรัฐ คณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล
เอกชน
ตามระเบียบข้อ 26 ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์
บุคคลทั่วไป
ตามระเบียบข้อ 27 ได้แก่ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ไม่มีลักษณะต้องห้าม